Privacy

Privacy beleid van Opticus Devilee B.V. (hierna te noemen Opticus)

Binnen de optiekbranche en met name binnen Opticus wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de klanten voor het goed uitvoeren van de diensten van Opticus. U als klant moet erop kunnen vertrouwen dat Opticus zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Opticus mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Opticus is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het management speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Opticus geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat hij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Opticus. Dit privacy-beleid van Opticus is in lijn met het algemene beleid van Opticus.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Opticus is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Opticus gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
Opticus zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Dataminimalisatie

Opticus verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Opticus streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Opticus gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een getekende geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Opticus voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Opticus afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Opticus controleert deze afspraken zeer regelmatig.

Opticus honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit privacy beleid treedt onmiddellijk in werking en wordt ieder halfjaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via deze pagina op de website.

Kijk hier voor het volledige Privacy Reglement van Opticus Devilee B.V.

Kijk hier voor de Algemene Voorwaarden.

Aldus vastgesteld door de directie van Opticus Devilee B.V. op 4 mei 2018

Kevin Devilee, Eigenaar/Directeur

Focus op kwaliteit Eigen inslijp atelier en voorraadglazen Oogmeting en service bij u thuis De modernste apparatuur Vriendelijk en bekwaam personeel

Nieuws

LEYWEG 541
2545 GG DEN HAAG
T. 070 366 27 74
E-MAIL
  WIJ ZIJN OPEN TOT 17.30  WIJ ZIJN GESLOTEN